‘กระทรวงแรงงาน’ เปิดรับสมัครคนไทย ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

เป็นเรื่องราวดีๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่และผู้ที่กำลังว่างงาน ซึ่งวันนี้แอดมีอีกหนึ่งทางเลือกในด้านการทำงาน สำหรับใครที่อยากไปทำงานยังต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แต่ไ ม่ มี ทุนในการเดินทางและค่ าใช้จ่ายต่างๆ ห ม ด ห่ ว ง ไปเลยคะ เพราะกระรวงแรงงาน เปิดรับสมัคนไทยไปทำงานญี่ปุ่น

กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัคร ในโครงการ IM Janpan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง
-สั ญ ช า ติ ไทย

-อายุ 20-30 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
-ฟรี ค่าตั๋วบินไปกลับ ญี่ป่น-ไทย

การเปิดรับสมัคร
-เพศ หญิง สมัครได้ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562
-เพศ ชาย สมัครได้ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562

ระหว่างฝึก มีเงินเดือนให้ตามค่ าแรงขั้นต่ำญี่ปุ่น ฝึกครบ 3 ปี รับโบนัส 600,000 เ ย น สามารถสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-564315 ต่อ 106

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทางและการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคไปประเทศญี่ปุ่น

และคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานสำหรับผู้ฝึกงานเทตนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุ ก ร ร ม การจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอธิบดี กรมการจัดหางานเป็นประธานอนุ ก ร ร ม การเพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

-ขอขอบคุณ กรมการจัดหางาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *