‘ไปรษณีย์ไทย’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่และผู้ที่กำลังว่างงาน สำหรับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รั บ ผิ ด ช อ บ เกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย ซึ่งแปรรูปมาจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 24 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครพนักงาน

1. คุณวุฒิปริญญาโทนิติศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17830 บาท
มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี ทั้งนี้หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET CU-TEP TOEIC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 2 อัตรา เงินเดือน 17830 บาท
มีความรู้ความสามารถจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET CU-TEP TOIEC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

3. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
มีความรู้ความสามารถจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET CU-TEP TOIEC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือคุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office/Internet) มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด และเขียนในระดับดี หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET CU-TEP TOIEC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี)

5. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท มีความรู้ด้านภาษีอากร และมีความรู้ความสารถในการใช้คอมพิวเตอร์

6. คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุโทรศัพท์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาสื่อใหม่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท

7. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท

8. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท

9. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 6 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท

10. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท

11. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท

12. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 10740 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *