‘กรมที่ดิน’ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ช/ญ วุฒิ ปวช. เงินเดือน 12,650 บาท

ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง : นายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400 – 10340 บาท
รายละเอียดวุฒิ : ปวช.สาขาวิชาใดสาขาวิชาหึ่งทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนต์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์

2.ตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
รายละเอียดวุฒิ : ปวส.สาขาวิชาการพิมพ์

การรับสมัคร
ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี แถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยเปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ตามกำหนดเวลาดังนี้
-ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
-ภาคบ้าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://job.ocsc.go.th/images/Job/637104675468725117.pdf

-ขอขอบคุณ jobthaidd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *