ด่วน!! สกลนคร สั่งปิด สถานที่จำหน่าย สุ ร า ตั้งแต่ 31 มี.ค. – 16 เม.ย. 63

สกลนคร – นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกประกาศฉบับที่ 7 เรื่อง “ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว” โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครมีมติประกาศ “ห้ามจำหน่าย สุ ร า และ เครื่องดื่มที่มี แ อ ล ก อ ฮ อ ร์ ทุกชนิด”

และขยายเวลาในการปิดสถานที่ชั่วคราวตามประกาศจังหวัดสกลนครฉบับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกันเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่จึงมีให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้แก่

ร้านหรือสถานประกอบการขาย สุ ร า ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่าย สุ ร า ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *